Λαυρεωτική
Θέσεις εργασίας στη δομή του συσσιτίου

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Παροχή Βασικών Αγαθών: Συσσίτιο Δήμου Λαυρεωτικής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι ειδικότητες που δημιουργούνται στο Δήμο μας είναι οι εξής:

 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών      1 

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας       1  

ΔΕ Μαγείρων                              1   

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων                   1

 

Οι παραπάνω θέσεις έχουν διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Τετάρτη 17/1/2018 και λήγει την Παρασκευή 26/1/2018, που μπορεί να γίνει στο Γραφείο Προσωπικού είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Δήμος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη, Τ.Κ. 19500, Λαύριο, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στα τηλέφωνα 2292320152 κο.Γκίκα  και 2292320140 κα. Μπαράτατζη.

 


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS