απόψεις
Συμμετοχική δημοκρατία ή ... του καναπέ; (ΙΙΙ)

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

 

 

 

Άρθρο του Θωμά Σ. Πρόφη (*)

 

 

ΑΜΕΣΗ ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΙΙI)

 

Το νομικό πλαίσιο της δημόσιας συμμετοχής

 

Μετά από τα όσα έχουμε αναλύσει και διευκρινίσει θα επιχειρήσουμε με το παρόν σημείωμά μας να μπούμε στην ουσία του προβλήματος και να διαγνώσουμε αν στις παρούσες συνθήκες, με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων είναι δυνατόν να επιτευχθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην κατεύθυνση υπηρέτησης του «γενικού καλού».

 

Όλα ξεκινάνε από τις αρμοδιότητες των Δήμων, που προβλέπονται από τους Νόμους 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κλπ, πρόγραμμα «Καλλικράτης») και αφορούν, κυρίως, στους τομείς:

 

Α) Ανάπτυξης,

 

Β) Περιβάλλοντος,

 

Γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών,

 

Δ) Απασχόλησης,

 

Ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,

 

ΣΤ) Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

 

Ζ) Πολιτικής Προστασίας,

 

Η) Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας.

 

Τα Όργανα που, εκ του νόμου, είναι επιφορτισμένα να φέρουν σε πέρας αυτές τις αρμοδιότητες είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος και οι διάφορες Επιτροπές. Σημειώνω εδώ το ότι ο Δήμαρχος έχει και κάποιες πρόσθετες αρμοδιότητες, τις οποίες μπορεί να μεταβιβάζει στους αντιδημάρχους (πλην ελαχίστων που θεωρούνται αμεταβίβαστες), ενεργεί πάντως ως «εκτελεστική αρχή του Δήμου και ως εκπρόσωπος αυτού». Ο νόμος άλλωστε είναι σαφής: «Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής» (άρθρο 58, παρ.1β, του ν. 3852/2010, αλλά και άρθρο 86, παρ. 1β του ν. 3463/2006).

 

Ας έλθουμε τώρα να δούμε τα «εργαλεία» που έχει στα χέρια του το δημοτικό συμβούλιο ώστε να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να επιβάλλει στον δήμαρχο την υλοποίησή τους και, παράλληλα, να δούμε πώς μπορεί να επιτευχθεί η συμμετοχή και παρέμβαση των πολιτών μέσω αυτών.

 

Πρώτιστο και βασικότερο «εργαλείο» όλων είναι η άσκηση του Συνταγματικού δικαιώματος των πολιτών να αναφέρονται στις Αρχές (άρθρα και του Συντάγματος).

 

Το ΔΙΚΑΙΩΜΑ αυτό δεν ήταν δυνατό να παραλειφθεί απ’ τη νομοθεσία που διέπει τα της Αυτοδιοίκησης. Έτσι στον Δημοτικό Κώδικα (άρθρο 215, ν. 3463/2006) παρέχεται το, αναφαίρετο έτσι κι αλλιώς, δικαίωμα της κατάθεσης αναφορών και προτάσεων εκ μέρους των δημοτών και κατοίκων, είτε για υποδείξεις, είτε για πληροφόρηση. Ο Δήμος υποχρεούται όπως εντός 30 ημερών να απαντήσει οπωσδήποτε. Διαφορετικά ελέγχεται πειθαρχικά απ’ τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου οφείλει να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη θεμάτων προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα θέματα που έχουν προταθεί είτε από δημοτικούς συμβούλους, είτε από πολίτες, προσκαλώντας τους μάλιστα να παρευρεθούν κατά την συζήτηση προκειμένου να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που τυχόν τους ζητηθούν (Απόφαση υπ’ αριθμ. 17552/08 (ΦΕΚ 663Β/16-4-2008): Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου).

 

Συνεπίκουρος βεβαίως στην άσκηση του δικαιώματος αυτού των πολιτών έρχεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη (άρθρο 77 του ν. 3852/2010, «Καλλικράτης»).

 

Αυτό που διαπιστώνουμε ότι συμβαίνει μέχρι σήμερα είναι η απαξίωση, απ’ την πλευρά του Δήμου, τόσο του Δικαιώματος της αναφοράς των πολιτών, όσο και του θεσμικού οργάνου που λέγεται συμπαραστάτης του δημότη (Σ.τ.Δ.). Αυτό συμβαίνει με την έννοια της ρίψης στον κάλαθο των αχρήστων των αναφορών των πολιτών, που στις περισσότερες των περιπτώσεων ούτε καν απαντιούνται πολύ δε περισσότερο, συζητιούνται. Και δεν γνωρίζω να έχουν μπει θέματα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο άλλα εκτός αυτών που ο δήμαρχος επιλέγει. Σε ότι αφορά τον θεσμό του Σ.τ.Δ., ας θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη στον Δήμο μας (Κρωπίας): Εξελέγη, κατά τον νόμο, Σ.τ.Δ., τον Φεβρουάριο 2011, ο οποίος μετά παρέλευση ενός περίπου χρόνου παραιτήθηκε χωρίς ποτέ να γίνουν γνωστοί οι ακριβείς λόγοι της παραίτησής του. Στη συνέχεια και επί δύο χρόνια αντί ο Δήμος να προχωρήσει σε μιαν εκ νέου διαδικασία εκλογής άλλου, αδράνησε και ουδέν έπραξε, οπότε η θέση παρέμεινε (και παραμένει) κενή μέχρι σήμερα. Μ’ αυτήν την ίδια τακτική της αδράνειας απαξιώθηκαν στο παρελθόν και οι θεσμοί των επιτροπών γειτονιάς ή των συνοικιακών συμβουλίων: Έγιναν κάποιες διαδικασίες άπαξ, ουδείς έδωσε σημασία κι έκτοτε απόλυτη σιωπή.

 

Επειδή πιστεύουμε ότι οι προαναφερθέντες θεσμοί άπτονται άμεσα της συμμετοχής των πολιτών θα πρέπει να δούμε ποια είναι η αποστολή, ο σκοπός τους, για να κατανοήσουμε και το γιατί οι δημοτικές αρχές τους απαξιώνουν και τους βάζουν στη … ναφθαλίνη.

 

Εν πρώτοις, αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη είναι (Ι) υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και (ΙΙ) διαμεσολάβηση για επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους, (ΙΙΙ) διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους πολίτες κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Όταν, λοιπόν, οι δήμαρχοι θέλουν να «ελέγχουν» -κατά το δοκούν- τις καταγγελίες των πολιτών, να μην δέχονται κανέναν έλεγχο (διαμεσολάβηση) ή να δέχονται προτάσεις που, ενδεχομένως, χαλάνε τη «μανέστρα» της δημόσιας ευζωίας τους, για ποιό λόγο να έχουν συμπαραστάτη του Δημότη μέσ’ στα πόδια τους; Κι έτσι, επιλέγουν συμπαραστάτη του … δημάρχου και ξενοιάζουν. Ή, αν δεν πετύχει η … συνταγή, τον απαξιώνουν και ουδέποτε τον αντικαθιστούν.

 

Τα συνοικιακά συμβούλια είναι ένας αυθεντικός, αλλά σε λανθάνουσα μορφή, θεσμός άμεσης δημοκρατίας και λαϊκής συμμετοχής. Να σημειώσουμε, ωστόσο ότι ο θεσμός των Συνοικιακών Συμβουλίων δεν προβλέπεται από τον νόμο αλλά είναι ένας εθελοντικός θεσμός. Και όπως οι ειδικοί επισημαίνουν “δεν υποκαθιστούν ούτε και ανταγωνίζονται τη δημοτική Αρχή αλλά αποτελούν χώρο δημοκρατικής άμιλλας με στόχο την ανάδειξη της ενότητας συμφερόντων και προβλημάτων και όχι το στείρο κομματικό ανταγωνισμό. Οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού και την ουσιαστική λαϊκή συμμετοχή είναι: α) Η υπεύθυνη ενημέρωση των κατοίκων για τα προβλήματα της περιοχής τους, τις εναλλακτικές δυνατότητες επίλυσής τους και τις επιπτώσεις κάθε λύσης και β) η συνειδητοποίηση των κατοίκων, ότι τα συνοικιακά συμβούλια και οι συνελεύσεις είναι χώροι ζύμωσης, συνεργασίας και διαμόρφωσης απόψεων που επηρεάζουν καθοριστικά τις αποφάσεις που αφορούν την περιοχή τους” (Από την ερμηνεία κατ’ άρθρο του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Μάρκου Γ. Καραναστάση).

 

Επισημαίνουμε ακόμα ότι αντίστοιχο ρόλο μπορεί να παίξει και το Συμβούλιο (ή επιτροπή) Νεολαίας για ζητήματα των νέων της πόλης προσφέροντας συγχρόνως τη φρεσκάδα των ιδεών της νέας γενιάς.

 

Η πολεοδομική επιτροπή γειτονιάς (ΠΕΓ) προβλέπεται από το άρθρο 30 του νόμου 1337/1983, είναι μια ιδιαίτερη Επιτροπή κατοίκων, για κάθε μία πολεοδομική ενότητα (γειτονιά) Δήμου όπως αυτή οριοθετείται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του νόμου αυτού.

 

Στις αρμοδιότητες της ΠΕΓ ανήκει η διατύπωση, είτε προς το συνοικιακό συμβούλιο, είτε προς το συμβούλιο δημοτικού διαμερίσματος, είτε προς το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, γνώμης και προτάσεων σχετικά με όλα τα πολεοδομικά και λειτουργικά προβλήματα της γειτονιάς και ειδικότερα μ’ αυτά που σχετίζονται με τις τροποποιήσεις και την εφαρμογή των πολεοδομικών γενικά διατάξεων, τον καθορισμό χρήσεων γης, το χαρακτηρισμό και τους κανονισμούς λειτουργίας πεζόδρομων, τον καθορισμό θέσεων κτιρίων ή χώρων στάθμευσης οχημάτων, θέσεων κτιρίων ειδικών και κοινωφελών χρήσεων, τη συντήρηση και χρήση παραδοσιακών κτιρίων, την απομάκρυνση ή την απαγόρευση χρήσεων που δημιουργούν προβλήματα περιβάλλοντος κλπ.

 

Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά θεωρούνται «ενοχλητικά» για τους δημάρχους που «όλα τα ξέρουν» και «όλα τα μπορούν» μέσα στα πλαίσια, βεβαίως, της δημοσιοϋπαλληλικής τους ραστώνης.

 

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης (άρθρο 76 του νόμου 3852/2010), είναι άλλο ένα όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι σχεδόν οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως: (1) οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις (2) οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς (3) οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών (4) οι εργαζόμενοι στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα (5) οι ενώσεις και οι σύλλογοι γονέων (6) οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς (7) οι εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών (8) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών (9) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και (10) δημότες (σε ποσοστό ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους).

 

Μια ξεχωριστή δυνατότητα που έχει αυτή Επιτροπή, πέραν των όσων έχουν αναφερθεί, είναι να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ. (προστασία περιβάλλοντος, υγείας κατοίκων, ρύθμισης κυκλοφορίας, λειτουργία δημοτικών αγορών κλπ, κλπ). Μπορεί δε να επιδιώκει και παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.

 

Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών (άρθρο 78 του νόμου 3852/2010) είναι επίσης ένα όργανο στο οποίο προβλέπεται η συμμετοχή δημοτών (εκπρόσωποι φορέων μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών).

 

Η συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότητας (άρθρο 85 του νόμου 3852/2010) είναι ένα σοβαρό εργαλείο για τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη και τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς (α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους, (β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου, (γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα, (δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας, (ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και (στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.

 

Βεβαίως ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα μόνο στην τοπικά κοινότητα να αναπτύξει αυτήν τη δράση. Όμως ουδεμία απαγορευτική διάταξη υπάρχει για εφαρμογή της και στους Δήμους. Κι όπως όλοι γνωρίζουμε ότι δεν απαγορεύεται ρητά, επιτρέπεται. Είναι θέμα μόνο πολιτικής βούλησης. Εξ άλλου αρωγός σ’ αυτό έρχεται και ο ΔΚΚ (ν. 3463/2006, άρθρο 214) που καθορίζει τις υποχρεώσεις του Δήμου προκειμένου να υπάρχει «λαϊκή συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις, ευαισθητοποίηση και οργάνωση των δημοτών και κατοίκων για την έρευνα, τον εντοπισμό, την καταγραφή και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων των τοπικών ή δημοτικών διαμερισμάτων και μεμονωμένων συνοικιών».

 

Άφησα για το τέλος τα τοπικά δημοψηφίσματα (ν. 3463/2006, άρθρο 216) επειδή ακριβώς είναι ένας θεσμός που ουδέποτε έχει εφαρμοσθεί στην πράξη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, πανελλαδικά. Είναι ένας θεσμός που παραπέμπει ευθέως στην άμεση δημοκρατία, και θα πρέπει να τον δούμε με περισσή σοβαρότητα. Το τοπικό δημοψήφισμα μπορεί να γίνει η «Φωνή του Λαού» και ο οδηγός, εκ τούτου, των αποφάσεων της δημοτικής αρχής.

 

Ζούμε σε μια εποχή που η έλλειψη κοινών οραμάτων έχει γίνει καθημερινή διαπίστωση όλων μας. Και, δυστυχώς, είναι ένα φαινόμενο που έχει αγκαλιάσει και την άνεργη νεολαία μας, τον χώρο που γέννησε πολλά από τα κινήματα των προηγούμενων γενεών. Οι πολίτες, όλο και περισσότεροι, στρέφονται στην απομόνωση ή, στις καλύτερες των περιπτώσεων, σε προσωπικές λύσεις.

 

Η Παγκοσμιοποίηση μας ξένισε και η Κρίση μάς κατατρόμαξε. Σιγά-σιγά αρχίζουμε να αφυπνιζόμαστε, να συνειδητοποιούμε το πρόβλημα και τις λύσεις του. Γι’ αυτό είναι πολλές οι φωνές πλέον που ζητάνε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου όπου παίρνονται αποφάσεις που αφορούν τους ίδιους, τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

 

Οι κεντρικές ομάδες εξουσίας στους δήμους της χώρας, ακόμη και οι λεγόμενες προοδευτικές, αντί να προωθούν την αποκέντρωση επιδιώκουν την υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων και εξουσιών κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση της κυβερνητικής εξουσίας, με έντονα στοιχεία κρατισμού στην εν γένει συμπεριφορά τους.

 

Πολλοί δήμοι, αντί για κύτταρα άμεσης δημοκρατίας έχουν μετατραπεί σε φέουδα ομάδων, τα δημοτικά συμβούλια αντί να διαβουλεύονται συντάσσονται με τις αποφάσεις του ενός, με συνέπεια και σύμφωνα με σχετικές έρευνες να έχουν μετατραπεί σε χώρους όπου ανθεί η οικονομική συναλλαγή και η διαφθορά.

 

Κι όμως τα πράγματα πρέπει και μπορούν να γίνουν καλύτερα.

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει ένα πεδίο δράσης για τον κάθε πολίτη. Είναι μάλιστα ένα προνομιακό πεδίο δράσης για τον πολίτη που δεν επιθυμεί να ενταχθεί σε κάποιο κομματικό μηχανισμό.

 

Ζούμε σε μια μεγάλη πόλη με πλήθος προβλημάτων που χρειάζονται προτάσεις και δράσεις για την επίλυσή τους. Περισσότεροι άνθρωποι στη λήψη αποφάσεων για μικρά και μεγάλα ζητήματα. Άνθρωποι που δεν έχουν βλέψεις πολιτικής καριέρας και δε φιλτράρουν τις απόψεις τους υπό το βάρος του πολιτικού κόστους.

 

Οι πολίτες, λοιπόν, πρέπει να ενεργοποιηθούν και να συμμετάσχουν στο τοπικό γίγνεσθαι, να προτείνουν και να πιέζουν για ρήξεις με κατεστημένα συμφέροντα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, ώστε να γίνουν συνδιαμορφωτές και συνυπεύθυνοι των συνθηκών της πόλης όπου θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.

 

 (*) Ταξίαρχος(ΠΑ) ε.α., ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας

 

 

Δείτε επίσης: Συμμετοχική δημοκρατία ή ... του καναπέ; (ΙΙ)

 


Από: Μπέν
 Πολύ θεωρία από το κο Θωμά Πρόφη!
Απών σε όλα,κρίνει τον χορό αλλά ποτέ δεν μπήκε στο κόπο να χορέψει!
Το ότι είναι απούσα η δημοτική αρχή από το πεζοδρόμιο,δεν αμφισβητείτε ! Αλλά δεν έχω δει πουθενά την νέα παράταξη και τους ανθρώπους της ,μου προκαλεί χειρότερη εντύπωση!
Μάλλον κο Θωμά,είδες πόρτα με τσάμπα διαφήμιση και μπήκες!Αλλιώς δεν εξηγείτε!
In the end,οι πριν τον Κιούση τι κάνανε; Ρώταγαν τον δημότη;
Από: Παραπολιτικό τσουνάμι
 Πολύ καλός στο παραπάνω άρθρο ο Θωμάς Πρόφης!
Κυρίως στο θέμα του Συμπαραστάτη του Δημότη,η παρούσα δημοτική αρχή έκανε μεγάλο Λάθος!
Από την άλλη ,στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης,μάλλον πρέπει να το ψάξετε καλύτερα για το τι έγινε ή έχει γίνει! Ελπίζω να ξέρετε την παροιμία "όπου λαλούν πολλοί κοκόροι,αργεί να ξημερώσει!"
Καλά θα κάνεις εσύ Θωμά Πρόφη αλλά και η δημοτική παράταξη που τα ζητήσετε την ψήψο του Κορωπιώτη, να ξεκινήσετε σιγά σιγά να καταθέτετε καμιά πρόταση ουσιαστική για τον Δήμο.
Τα παραπάνω λόγια τα είπαν και άλλοι,ξεχάστηκαν ή καλύτερα σκορπίστηκαν σαν την κάπνα του τσιγάρου !

Από: Θωμάς Πρόφης
 "Ρώτησε να μάθεις, κύτταξε να δεις ...", λέει ένα παλιό λαϊκό άσμα. Προφανώς ούτε το ένα έκανες, ούτε το άλλο. Αν το είχες κάνει (το ένα ή το άλλο) κι αν είχες διαβάσει τα περί αυτοδιοίκησης βιβλία μου -που ΔΩΡΕΑΝ διατίθενται και, συνεπώς, δεν χρειάζονται διαφήμιση, ούτε αυτά, ούτε κι ο συγγραφέας τους- θα μάθαινες ότι (α) το 1998 μπήκα στο χορό με την ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ. Στο πρόγραμμα αυτής θα βρεις τα σπέρματα των σημερινών, πιο ώριμων, αναζητήσεών μου σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών, (β) από το 1994 μετείχα συζητήσεων για τη δημιουργία τοπικού πολιτικού φορέα, που ευοδώθηκε με τη δημιουργία της "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ", (γ) Παραιτήθηκα απ' την "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" το 2003 ασκώντας κριτική και καταγγέλοντας στρεβλώσεις και αποκλίσεις από το βασικό της κείμενο αρχών και θέσεων. Κατήγγειλα τη δημοτική αρχή Π.Παπαγιαννόπουλου για αυθαιρεσίες, κακοδιοίκηση και ρεμούλα. Με προσωπικές μου αναφορές έχω καταγγείλει και την παρούσα δημοτική αρχή για αυθαιρεσίες και παραβάσεις νόμου. Στα χρόνια της "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ" (2003-2010) έχω ασκήσει δριμεία κριτική μέσα από τις σελίδες της τότε κυκλοφορούσας εφημερίδας "ΚΕΚΡΟΠΙΑ". Ως πολίτης, εσύ, μπορείς να μας πεις τι έχεις κάνει; Γνωρίζεις τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σου ή σε έχουν πείσει πως έχεις μόνο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ;
Από: CAMPESINO
 Κύριε Πρόφη λυπάμε αλλά το άρθρο σας το βρίσκω λίγο απλουστευτικό. Είναι πασιφανές ότι η δημοκρατία για να λειτουργήσει χρειάζεται την συμμετοχή των πολιτών. Η άμεση δημοκρατία είναι άλλο! Αν είστε υπέρ, θα πρέπει να γράψετε για τα μειονεκτήματα της σημερινής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Εάν πράγματι γίνουν όσα γράφεται, πάλι αντιπροσωπευτική δημοκρατία θα έχουμε. Όμως από την άποψη ότι το αυτονόητο σε αυτήν τη χώρα θεωρείται ανατρεπτικός τρόπος σκέψης καλώς τα γράφεται. Θα προτιμούσα βέβαια να αγωνιστούμε για κάτι πιό ουσιαστικό όπως είναι π.χ. η κατάργηση του σταυρού προτίμησης για όλους τους αιρετούς ή για την θεμέλια δημοκρατική αρχή, ένας άνθρωπος μία ψήφος.
Από: Θωμάς Πρόφης
 CAMPESINO, Μιλάς για ανατροπές όταν ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να "λειτουργήσουμε" τα όποια καλά και δυνατότητες μας παρέχει αυτή η "σημερινή αντιπροσωπευτική δημοκρατία". Εξ άλλου οι "ανατροπές" γίνονται με δύο(2) τρόπους: Με επανάσταση, δηλαδή με δυναμίτη στα θεμέλια ή με "ρήξεις", μικρές, καθημερινές, πολλές. Πολύ - και πολλοί- θα ήθελα(ν) την επανάσταση αλλά δεν "βλέπω" ... επαναστάτες. Συνεπώς, προτείνω φθορά και ρήξεις απ' όσες δυνατότητες παρέχονται. Δεν αποδέχομαι, άλλωστε, το "αρχίστε την επανάσταση χωρίς εμένα".
Από: Πέτρος
 Όποιος δεν εχει καταλάβει τι γράφει ο CAMPESINO να πατήσει shift – space – enter μαζί και θα του βγεί η μετάφραση!
Από: Νίκος(σκέτο)
 Οι απόψεις του CAMPESIMO,θυμίζουν μια παλιά μας γνώριμη......, την Χριστίνα! Τρεις λαλούν,2 χορεύουν και άλλοι 5 ,πάμε στα "2 Κοπάνια" !
Όσο για τον αντι-καναπεδάτο Θώμα Πρόφη, ένα έχω να πω!
Όταν τα πρωτοκλασάτα μέλη μιας παράταξης δεν μπορούν να μαζευτούν και να πάνε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κορωπίου, τι να λέμε και τι να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι;Μιλάμε πάντα για το μάζεμα ρούχων και τροφίμων για τους άπορους-αδύναμους συνδημότες.
Μαζεύτηκαν 4 άτομα, όλα και όλα!
Η Φωτογραφία της επίσκεψης που έχει αναρτηθεί στο site της παράταξης τα λέει όλα.Φωτογραφία,κάτι μεταξύ οικογενειακής ή Αναγέννηση 2008(καινούργιο+ριζοσπαστικό).
Μιλάμε για Μαντούρο άλλης εποχής!
Από: Φίλοι Campesino
 Οι απόψεις του Campesino,είναι ορθές,σωστές και πλήρως ανατρεπτικές!
Δεν χρειάζονται μετάφραση! Απλά κάποιος να ανατρέψει στα λεγόμενα ή γραφόμενα του ΚΚΕ!
Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS